Fastigheten

Fastigheten består av två huskroppar och ägare till fastigheten där verksamheten bedrivs är Flygmalajen AB.

Flygmalajen har anpassat fastigheten för att uppfylla de krav Migrationsverket ställer på bland annat brand och ventilation. Fastigheten är ombyggd för att de boende ska kunna ha rum med maximalt sex personer samt att det finns gemensamhetsutrymmen såsom exempelvis TV-rum, lekrum, sporthall.

Krav på fastigheten för asylboenden

Migrationsverket strävar alltid efter att ordna ett så värdigt boende som möjligt för människor som söker asyl. Därför ställer de i sina förfrågningsunderlag  en rad krav på sina leverantörer enligt exempel nedan.

Brandskydd
Varje leverantör ska garantera och ansvara för att de lagstadgade kraven för brandskydd uppfylls, exempelvis genom att bifoga ett bygglov för tillfälligt boende som styrer att brandskyddet är godkänt, vilket är i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning på området.

Leverantörer som saknar bygglov för en anläggning (exempelvis äldre byggnader) måste istället anlita en brandsakkunnig som dokumenterar brandskyddet och bedömer hur väl en anläggning uppfyller lagar och föreskrifter, och så skickar leverantören med denna dokumentation tillsammans med anbudet.

Migrationsverket låter sedan en oberoende brandsakkunnig bedöma handlingarna. Bedömningen ligger till grund för om Migrationsverket kan flytta asylsökande till en anläggning eller inte.

Innan Migrationsverket flyttar asylsökande till ett asylboende ber de även Räddningstjänsten att göra en tillsyn.

Ventilation samt dusch och tvätt
Migrationsverket ställer även krav vad gäller bland annat ventilation samt dusch- och tvättmöjligheter.

Dessutom besiktigar personal från Migrationsverket boendet innan asylsökande kan flytta in.

Flygskyttens migrationsboende är noga med att uppfylla dessa krav, både vid anbudslämnande och pågående drift.