Drift och konceptet

ABICT AB driver Flygskyttens migrationsboende i Västerås där vi skapar säkerhet och trygghet genom att bygga relationer. Alla våra boende har förtroende för vår personal vilket leder tillit och respekt.

Flygskyttens migrationsboende är ett bra exempel på ett fungerande ABT, vilket gjort att boendet har varit med i press som ett exempel på hur väl ett ABT kan fungera. Boendet har noll tolerans mot våld och polisanmäler detta om incidenter skulle inträffa. Personalen är svensktalande med livserfarenhet och kan möta människor i olika skeden.

Integration

ABICT lägger ner mycket tid på att förklara hur det fungerar i Sverige med allt från exempelvis trafikregler, rökförbud inomhus och regler i tvättstugan till barns och kvinnors rättigheter. I många länder är det exempelvis tillåtet med barnmisshandel, varför ABICT:s personal informerar de boende om vad som gäller i Sverige snarast möjligt då nya boende anländer.

ABICT hjälper även de asylsökande med att skriva CV då de flesta vill ha praktik som kan leda till jobb. Ett annat exempel är att informera om sjukvårdsinstanser (asylhälsa), tandvård samt uppgifter om kostnader m.m. Många vill även ha information om olika boendeformer när de väl kommit igång med arbete och fått permanent uppehållstillstånd.

Konceptbeskrivning

För att bedriva sociala och stödjande verksamheter krävs goda färdigheter i beteendevetenskap, gruppdynamik samt ett gott ledarskap.

Grunden i vår verksamhet är att vara goda arbetsgivare och erbjuda våra medarbetare ansvar, tydlighet, utveckling och trygghet. Det goda ledarskapet avspeglar sig såväl i planer, organisation samt i det vardagliga mötet.

För att skapa en god grund för vård och rehabilitering arbetar vi med det goda ledarskapet gentemot kunderna. Genom att erbjuda tydlighet, växande ansvar och dialog samt ett rakt och neutralt bemötande skapas trygghet och öppenhet vilket underlättar verksamheten.

Att skapa förutsättningar för de grundläggande behoven (mat, sömn, synlighet, fasta ramar)och genom rak och tydlig återkommande information och synlig personal och ledning ger en stabilitet som underlättar behandling och assistans.

Tillsammans med medarbetarna genomför regelbundna reflektioner och utvärderingar för att öka måluppfyllnad och kvaliteten. Den största delen sker av den enskilde mot förbättringsmålen i den dagliga verksamheten. Detta följs sedan upp av ledningen och fastställs och rutinerna revideras.

Regelbundna utvärderingar med kunderna sker för att ta in deras synpunkter och förslag. Utöver det så sker det ständig inhämtning av synpunkter i det dagliga arbetet och dessa diskuteras vid ledningsmöten och personalmöten.

Rekrytering och introduktion är nyckelområden för att skapa en god verksamhet. Rekrytering sker genom en fastställd plan med flera intervjuer samt praktiska kontroller.

Introduktionen sker under längre tid enligt ett program där även utbildning i vår modell sker under tiden. Varje ny medarbetare har en mentor under deras provanställning för stöd och utvärdering.

Läs mer om ABICT AB på www.abict.se.